Släktgård i Tuna socken sedan 1810


SMEDJANS RESTAURERING

Vad kunde man göra under tiden? Jo, det visade sig att Länsstyrelsen fördelade ett annat bidrag, ett EU-bidrag för "restaurering och bevarande av natur- och kulturmiljöer i odlingslandskap och renskötselområden". I detta räknades även "överloppsbyggnader i jordbruket" d v s gamla ekonomibyggnader, som inte längre behövdes för gårdsdriften. I vårt fall skulle det kunna vara tillämpligt på den gamla smedjan, som var mycket nära totalt förfall. Vi ansökte om ett sådant bidrag. För att avgöra om smedjan kunde höra till den aktuella kategorin, kom byggnadsantikvarie Kalle Anderberg från Sörmlands museum ut och granskade. Han angav i sitt utlåtande: "Byggnaden är en viktig del i gårdssammanhanget då den förmedlar information om hur gården använts. Byggnaden i sig förefaller vara gammal och verkar delvis bestå av återanvänt material. Det finns också god anledning att misstänka att såväl platsen som byggnaden tidigare haft en annan användning. Denna misstanke motiverar ytterligare att byggnaden bevaras ...". Ansökan beviljades. I förutsättningar för bidraget ingick att fem år framåt fortsätta sköta smedjan. Det var lätt att se att behovet av åtgärd var akut!

I maj 2012 började så arbetet med att granska skadorna. En del virke var ruttet och behövde bytas ut, t ex i bottensyllen och ovanför dörren. En stor del av taket togs bort men teglet sparades. Några rafter var dåliga och nockstocken byttes ut mot en ny.

Till nockstocken fällde vi och barkade en ung hög tall. Nya takbräder spikades på och på dem oljehärdad board. Ny ströläkt och bärläkt lades på, så att det gamla teglet kunde läggas ut. Det visade sig bli en del problem med tegelläggningen, eftersom pannorna kom från minst fyra olika tegelbruk och hade olika storlek. Några kompletteringar av pannor från Hedenstedts, utanför Trosa, blev nödvändigt. I nocken monterades två hopspikade bräder av lärk. Även till vindskivor och vattbräder använde vi lärk. Byggnadsantikvarien godkände vårt arbete i november samma år. Det skulle visa sig att han skulle komma att följa och stötta oss under flera år av våra restaureringar.

Copyright © 2020 All Rights Reserved